Katalog informacij javnega značaja

1.    Splošni podatki o Cankarjevem domu 

Polno ime Cankarjev dom: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
Sedež: Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Uršula CETINSKI, generalna direktorica 
Pomočnice generalne direktorice:
•    Karmen KLUČAR, direktorica Tehničnega sektorja
•    Rajko KOTNIK, direktor Poslovnega sektorja
•    mag. Breda PEČOVNIK, direktorica Kongresno-komercialnega sektorja
Predsednik Sveta zavoda: Boštjan Tadel
Predsednica Strokovnega sveta: Aleš Drenik
Matična številka: 5099471000
Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 27164136
Šifra proračunskega uporabnika: 35777, določeni proračunski uporabnik
Šifra dejavnosti: 90.040
Številka vpisa v sodni register: 10149200
T: + 386 (0) 1 24 17 100
E: info@cd-cc.si
S: http://www.cd-cc.si
Prva objava kataloga: 1. 7. 2007
Zadnja sprememba kataloga: 10. 7. 2024
Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Cankarjevega doma.
 

2.    Splošni podatki o instituciji in informacijah javnega značaja s katerimi Cankarjev dom razpolaga

Kratek opis delovnega področja organa
Cankarjev dom je javni zavod, ki ga je Vlada Republike Slovenije ustanovila kot osrednji slovenski kulturni center z namenom izvajanja kulturnega in umetniškega programa ter kongresne dejavnosti. S svojim programom zagotavlja pogoje za razvoj in predstavljanje različnih umetniških praks, spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti, bogatenje kulturnega življenja, spodbujanje humanističnih in družbenih vrednot ter multikulturnega sodelovanja. Svoje poslanstvo uresničuje prek lastne produkcije in postprodukcije ter sodelovanja z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, stanovskimi združenji, pravnimi osebami zasebnega prava in samozaposlenimi ustvarjalci, ki delujejo na področju kulture. Z delovanjem pomembno prispeva k dostopnosti kulture najširšemu krogu obiskovalcev iz Slovenije in tujine, s programsko usmerjenostjo v svet pa utrjuje mednarodno sodelovanje (Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Uradni list RS, št. 103/13 in 70/17).
Delovanje je sofinancirano iz proračunskih virov (javna služba), z nejavnimi prihodki javne službe in s prihodki dejavnosti na trgu.


Vodenje in upravljanje zavoda
Organi zavoda so generalna direktorica, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
Zavod ima za vodenje posameznih makro-organizacijskih enot oziroma področij dejavnosti pomočnike generalnega direktorja, ki uporabljajo naziv direktor, in sicer direktorje kongresno- komercialnega programa, tehničnega sektorja in poslovnega sektorja. Kulturno-umetniški program neposredno vodi generalna direktorica, ki usklajuje in koordinira delo umetniških vodij za posamezna programska področja.
 

2.a Vodenje in upravljanje zavoda

Organi zavoda so:
-    generalna direktorica, 
-    svet zavoda in 
-    strokovni svet, 
ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

Zavod ima za vodenje posameznih makro-organizacijskih enot oziroma področij dejavnosti pomočnike generalnega direktorja, ki uporabljajo naziv direktor, in sicer direktorje kongresno- komercialnega programa, tehničnega sektorja in poslovnega sektorja. 

Kulturno-umetniški program neposredno vodi generalna direktorica, ki usklajuje in koordinira delo umetniških vodij za posamezna programska področja.

2.b  Organigram Cankarjevega doma 

2.c Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja: 

Rajko KOTNIK, direktor Poslovnega sektorja

Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana, telefon: 01 2417 106, elektronski naslov: rajko.kotnik@cd-cc.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Cankarjevega doma

–    Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
–    Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
–    Zakon o zavodih (ZZ)
–    Zakon o javnih financah (ZJF)
–    Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)  
–    Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) 
–    Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS 2324)
–    Zakon o računovodstvu (ZR)
–    Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
–    Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
–    Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)  
–    Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
–    Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
–    Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)
–    Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
–    Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
–    Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS)
–    Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub)
–    Zakon o dostopnosti do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
–    Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)  
–    Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
–    Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov 

Strateški dokumenti

Programski dokumenti

2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

–    Dajanje splošnih informacij s svojega delovnega področja
–    Notranji pravni akti Cankarjevega doma
–    Kolektivna pogodba Cankarjevega doma
–    Programski razpisi
–    Drugi razpisi in povabila k sodelovanju
–    Oddana javna naročila
 

3.    Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

–    Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer ali Mozilla Firefox ali Google Chrome ali Netscape. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu www.cd-cc.si ob vsakem času. Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletni strani http://www.pisrs.si/Pis.web/.
–    Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: v prostorih Cankarjevega doma, na naslovu Prešernova cesta 10, Ljubljana, po predhodnem telefonskem dogovoru (tel. 01 2417 106, Rajko Kotnik).
–    Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.
–    Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4.    Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Pregledi prireditev in obiskovalcev po različnih kriterijih
Podatki iz letnih poročil Cankarjevega doma
Podatki o programu Cankarjevega doma
Informacije o gradnji objekta Cankarjev dom

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI