Pretekli dogodek
Od 9. do 10. nov 2021

DigiEduHack 2021

Prireja: IRCAI, Inštitut Jožef Stefan

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (International Research Institute on Artificial Intelligence), ki deluje pod okriljem UNESCO v času slovenskega predsedovanja Evropskemu svetu gosti osrednji dogodek pobude za digitalno izobraževanje – Hackathon ali krajše DigiEduHack.

 

DigiEduHack 2021

Od 9. do 10. nov 2021
Več terminov

3. mar. 2020 18:00

Verski ekskluzivizem in odprtost za druge religije

izr. prof. dr. Bojan Žalec, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Medverska strpnost je pomembna, vendar ne zadošča za razvit dialog. Zanj je potrebno medsebojno spoštovanje, ki implicira priznavanje razumnosti drugače verujočega.

Na predavanju se bo dr. Žalec ukvarjal z vprašanjema, ali je vernikovo odprtost za druge religije, njihovo spoštovanje in sožitje z njimi mogoče združiti z njegovim gojenjem močnih religijskih verovanj, ki so v nasprotju z verovanji drugih religij, ter kakšne poglede in držo vernika ta kompatibilnost implicira.

Poglabljanje odgovora na ti dve vprašanji je ključnega pomena za razumevanje možnosti pristnega medverskega dialoga in posledično njegovega uresničevanja.

Verski ekskluzivizem in odprtost za druge religije

3. mar. 2020 18:00
3. mar. 2020 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

 

4. feb. 2020 18:00

Medreligijski dialog kot alternativa sekularizmu – kritična refleksija v luči izkušenj v Združenem kraljestvu, Sloveniji in BiH

doc. dr. Gorazd Andrejč, ZRS Koper in Univerza v Groningenu, Fakulteta za Teologijo in Religiologijo

Medreligijski dialog se v zadnjih dveh desetletjih ne pojavlja zgolj kot teološka-akademska praksa ter kot bilateralna aktivnost med posameznimi religijskimi skupnostmi, temveč tudi, bolj ambiciozno, kot celovit model postsekularnega javnega diskurza. Ali medreligijski dialog lahko deluje kot alternativa sekularnemu javnemu diskurzu ali pa nujno vodi v kakofonijo moralnih in metafizičnih diskurzov, ki se med seboj ne morejo več razumeti in zato ne morejo najti skupnega imenovalca za razumno etično in politično razpravo?

Na predavanju bom k temu vprašanju pristopil v luči izkušenj z medreligijskim dialogom v različnih evropskih kontekstih: Združeno kraljestvo, Slovenija ter Bosna in Hercegovina. V luči tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti medreligijskega dialoga kot javnega diskurza je treba iskati »tretjo pot« oz. neke vrste »sekularnost 2.0«, po kateri je srečevanje različnih religijskih jezikov in verovanj v javnosti nekaj dobrega in pomembnega, a sekularnega etičnega diskurza (ki ne rabi predpostavljati ateizma) ne želi nadomestiti, temveč ga reformira.

Medreligijski dialog kot alternativa sekularizmu – kritična refleksija v luči izkušenj v Združenem kraljestvu, Sloveniji in BiH

4. feb. 2020 18:00
4. feb. 2020 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

 

13. jan. 2020 18:00

Ženski glasovi v medreligijskem dialogu in religijski gradnji miru

izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante, ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije

Čeprav sta glas žensk in njihovo udejstvovanje v medreligijskem dialogu in pri religijski vzpostavitvi miru, vsaj na vidni formalni ravni, večkrat izpuščena, prezrta, je prav na neformalnih ravneh, v izrazu konkretnih delovanj in akcij, žensko prizadevanje za zgraditev (religijskega) miru zelo živo in navzoče.

Ob tem je treba opozoriti, da je vprašanje enakovredne spolne pripoznanosti oziroma pripoznanosti žensk in njihove vidne vloge tudi na formalnih ravneh pravzaprav zelo tesno povezano z vprašanjem razumevanja in pozicioniranja religijskega (D)drugega.

Zato je ključ do enakovredne pripoznanosti ženskega glasu ena od ključnih sestavin kakovostnega medreligijskega dialoga oziroma ključ za enakovredno pripoznanje religijskega (D)drugega. Oboje je namreč ključnega pomena pri preobrazbi in dvigu človeške zavesti tako na individualni kot na kolektivni ravni.

Ženski glasovi v medreligijskem dialogu in religijski gradnji miru

13. jan. 2020 18:00
13. jan. 2020 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

 

3. dec. 2019 18:00

Vloga intelektualnih vrlin v medreligijskem dialogu

izr. prof. dr. Vojko Strahovnik, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Avtor bo v okviru predavanja naslovil dve vprašanji.

Prvo je vprašanje o položaju in vlogi religije v javnosti oz. v prostoru javne razprave. Njegova osrednja teza bo, da takšen (vrednostni ali moralni) dialog ne more in ne sme biti nevtralen, ampak nasprotno, zavzet.

Drugo vprašanje pa zadeva vlogo spoznavnih vrlin v javni razpravi in v medreligijskem dialogu. Tukaj bo izpostavil predvsem osrednji pomen spoznavne pravičnosti kot predpogoja za takšen dialog.

 

Vloga intelektualnih vrlin v medreligijskem dialogu

3. dec. 2019 18:00
3. dec. 2019 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

 

11. nov. 2019 18:00

Dialog in razhajanja med verskimi skupnostmi na Slovenskem v zgodovinsko-politični perspektivi

doc. dr. Gašper Mithans, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

Odnosi med verskimi skupnostmi so bili v zadnjih stotih letih ključno pogojevani s prevladujočim vplivom Katoliške cerkve in njenim »spopadom« z modernizacijo ter zlasti po drugi svetovni vojni z vlogo države, ki je v času socialističnega režima propagirala ateizacijo družbe.

Hkrati lahko sledimo nesoglasjem kot tudi več pobudam k sodelovanju med vodilnimi verskimi akterji pa tudi med laiki, pri čemer ne gre spregledati neverujočih in religioznih oseb zunaj institucionalnih okvirjev.

Dialog in razhajanja med verskimi skupnostmi na Slovenskem v zgodovinsko-politični perspektivi

11. nov. 2019 18:00
11. nov. 2019 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

14. okt. 2019 18:00

Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije

Okrogla miza

V sodobnih konfliktih ima religija pomembno vlogo, tako kot orodje za upravičevanje nasilja kot tudi navdih in generator miru. Svet postaja vse bolj medsebojno soodvisen in povezan, tako zaradi globalizacije kot migracij, ki posledično povzročajo več interakcij in trenj med različnimi kulturami in religijami. Medreligijski dialog je pogosto obravnavan idealistično, tj. uveljavljen kot religijsko-etični imperativ, a s pomanjkanjem kritičnega, znanstvenega razumevanja, ali pa odklonilen zaradi ideoloških razlogov, npr. ker ni utemeljen na sekular(istič)nih predpostavkah.

Okrogla miza k preučevanju medreligijskega dialoga v Sloveniji pristopa kritično in večplastno. Medreligijski dialog v sodobni družbi namreč pomeni dialoškost na ekumenski in medreligijski ravni ter med tradicionalnimi religijami in novimi religijskimi gibanji, med verujočimi in neverujočimi.

 

Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Slovenije

14. okt. 2019 18:00
14. okt. 2019 18:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Razpravljavci: dr. Gregor Lesjak (direktor Urada za verske skupnosti RS), prof. dr. Aleš Črnič (UL FDV), izr. prof. dr. Anja Zalta (UL, Filozofska fakulteta), prof. dr. Lenart Škof (ZRS Koper), doc. dr. Mari Jože Osredkar (UL, Teološka fakulteta)
 

Okroglo mizo in cikel petih predavanj s skupnim naslovom Medreligijski dialog skozi prizmo sodobnih migracij poteka v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize; v sodelovanju z IFŠ ZRS koper in Društva za primerjalno religiologijo

Pretekli dogodek
26. sep. 2019 16:00

Ekologija idej Gregoryja Batesona

Mednarodni simpozij

Definicija »ideje«, ki jo avtor razvija v esejih, je veliko širša od običajnih opredelitev, tako da mu je s pomočjo »ekologije idej« uspelo oblikovati nov način razumevanja in povezovanja tako raznolikih tem, kot so bilateralna simetrija v strukturi živali, vzorec razporeditve listov rastlin, stopnjevanje oboroževanja, rituali dvorjenja, narava igre, stavčna zgradba, skrivnosti biološke evolucije, ekološka kriza, kibernetika, tehnološki razvoj, populacijska eksplozija, zavest, čustva, shizofrenija, morala, primitivna umetnost, energija, epistemologija, modrost, ljubezen, lepota ... Vprašanja, na katera odgovarja Bateson v svoji knjigi, so okoljska in trajnostna, zato izjemno aktualna za današnji čas.
 

Program simpozija

16:00 Uvodni nagovor
16:10 dr. Borut Telban: Bateson in njegov naven
16:40 dr. Maja Petrović-Šteger: Kako je treba razmišljati? O miselnem svetu in miselnih ključih Gregoryja Batesona
17:10 dr. Graham Barnes: Democracy, an experiment in learning to learn to live together
17:40 mag. Miran Možina: O estetiki in etiki ekologije idej Gregoryja Batesona
18:10 Odmor
18:30 Francesco Tramonti: Three steps to an ecology of psychotherapy
19:00 dr. Lea Šugman Bohinc: Gregory Bateson – vizionarski, nerazumljeni in spregledani snovalec nove transdisciplinarne znanosti
19:30 Jernej Stritih: Nujno razumevanje človeštva kot sestavnega dela narave

Ekologija idej Gregoryja Batesona

26. sep. 2019 16:00
26. sep. 2019 16:00
Več terminov

Brezplačne vstopnice

Pretekli dogodek
23. sep. 2019 09:00

Šport, gibanje, zdravje, umetnost in tehnologije

Nacionalni strokovni posvet

Na posvetu sodelujejo strokovnjaki s področij kulture, vzgoje in izobraževanja, športa ter tehnologije. Strokovna predavanja, predstavitve in delavnice bodo usmerjeni v preplet kulture in umetnosti, ki sloni na ustvarjalni in varni rabi tehnologij in interneta ter se tematsko navezuje na šport in gibanje, posredno pa tudi na zdravje. Strokovnim delavcem želijo predstaviti kakovostne vsebine iz kulturno-umetnostne vzgoje, ki so nastale z ustvarjalno rabo tehnologij in so dostopne na internetu – v obeh primerih bodo predstavljene vsebine, ki se navezujejo na šport in gibanje.

Na posvetu bo predstavljen tudi natečaj Olimpijske igre Tokio 2020 za vrtce, OŠ in SŠ.

 

Šport, gibanje, zdravje, umetnost in tehnologije

23. sep. 2019 09:00
23. sep. 2019 09:00
Več terminov

Organizatorji posveta:
Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (Direktorat za šport in Urad za razvoj in kakovost izobraževanja), Ministrstvo za kulturo RS, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Cankarjev dom

Konferenčne dvorane E in M

© Cankarjev dom

Piškotki   Produkcija ENKI