Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center

Odgovorna uradna oseba: Uršula Cetinski, generalna direktorica

Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2007

Katalog je dostopne na spletnem naslovu: http://www.cd-cc.si/

Druge oblike kataloga: tiskana oblika

2. Splošni podatki o Cankarjevem domu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:

Cankarjev dom je kulturni in kongresni center, ki je pričel delovati v letu 1981. 6. avgusta leta 2004 je bil v Uradnem listu št. 87 objavljen Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.

Zavod je programsko in poslovno opredeljen kot osrednji slovenski kulturni center, ustanovljen za izvajanje kulturno-umetniškega programa (javne službe) ter kongresne in druge dejavnosti na trgu (dejavnost na trgu). Cankarjev dom opravlja javno službo (program, ki je v javnem interesu oziroma kulturno-umetniški program, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo) in druge dejavnosti, ki se ne opravljajo kot javna služba (financirajo se izključno s prodajo storitev na trgu).

Ključna dejavnost Cankarjevega doma je načrtovanje, pridobivanje, organizacija in izvedba raznovrstnih kulturno-umetniških in drugih prireditev oziroma projektov. Vsebinsko in finančno je program Cankarjevega doma načrtovan ločeno za javno službo (kulturno-umetniški program) po dejavnostih: klasična glasba, etno glasba in jazz, gledališče in sodobni ples, film, kulturna vzgoja in humanistika, razstave in ločeno za kongresno in drugo dejavnost na trgu kamor sodijo mednarodni projekti, projekti z mednarodno udeležbo in slovenski projekti (kongresi, simpoziji, sejmi, razstave, proslave, izobraževalne prireditve, družabne prireditve...).

Vodenje in upravljanje zavoda

Organi zavoda so generalni direktor, svet zavoda in strokovni svet, ki zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.

Zavod ima za vodenje posameznih makroorganizacijskih enot oziroma področij dejavnosti pomočnike generalnega direktorja, ki uporabljajo naziv direktor, in sicer direktorje kongresno- komercialnega programa, tehničnega sektorja in poslovnega sektorja. Kulturno-umetniški program neposredno vodi generalni direktor, ki usklajuje in koordinira delo umetniških vodij za posamezna programska področja.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Barbara Štukelj, univ. dipl. ekon., direktorica poslovnega sektorja, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana, telefon:  01 2417 106, elektronski naslov: barbara.stukelj@cd-cc.si.

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Cankarjevega doma

Zakonske in druge podlage za delovanje Cankarjevega doma

 1. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.
 2. Strategija Cankarjevega doma
 3. Odločbe MK in pogodbe, sklenjene z MK o financiranju CD v določenem letu
 4. Poziv MK k predložitvi predloga finančnega načrta in programa dela za določeno leto
 5. Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-17)
 6. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
 7. Zakon o zavodih (ZZ)
 8. Zakon o medijih (Zmed)
 9. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
 10. Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti (ZIPRS)
 11. Zakon o javnih financah (ZJF)
 12. Zakon o računovodstvu (ZR)
 13. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
 14. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
 15. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in podzakonski predpisi
 16. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 17. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)
 18. Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
 19. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
 20. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).
 21. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
 22. Kolektivna pogodba za javni sektor
 23. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS
 24. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Interni predpisi

 1. Pravilnik o računovodstvu
 2. Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Cankarjevem domu, kulturnem in kongresnem centru
 3. Poslovnik o delu Sveta zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
 4. Poslovnik o delu strokovnega sveta zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
 5. Pravilnik o povračilih stroškov, ki jih imajo delavci pri delu, oz. v zvezi z delom, in drugih osebnih prejemkih
 6. Kolektivna pogodba Cankarjevega doma
 7. Pravilnik o delovnem času v Cankarjevem domu
 8. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
 9. Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti
 10. Izjava o varnosti z oceno tveganja
 11. Razdelilnik osebne varovalne opreme
 12. Požarni red
 13. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v javnem zavodu Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
 14. Interna pravila o zaščiti in uporabi sistemske in aplikativne računalniške programske opreme in interneta
 15. Pravila o načinu dajanja informacij za javnost
 16. Pravilnik o prodaji vstopnic in popustih
 17. Pravila o uporabi oblačil z oznakami Cankarjevega doma in priponk
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov
2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklop informacij / povezave na strani

 1. avni razpisi v skladu z ZJN
 2. Programski razpisi
 3. Objava prostih delovnih mest
 4. Drugi razpisi in povabila k sodelovanju
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Vse informacije so dosegljive na spletnih straneh Cankarjevega doma.

Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda, informacije pa so na voljo tudi v pisni obliki.


Telefon: 2417102 in 2417106; e-pošta: barbara.stukelj@cd-cc.si ali mira.strbenk@cd-cc.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

Pregledi prireditev in obiskovalcev po različnih kriterijih 
Podatki iz Letnih poročil CD
Podatki o programu CD